Punkt zainteresowania w pobliżu HOFBAUER TRADING CORPORATION S.R.L.

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:29:46

HOFBAUER TRADING CORPORATION S.R.L.

Str. Eminescu Mihai, 105-107, Bucuresti-Sector 1, Bucuresti, 020073, București România
Kontakt telefon: +40
Latitude: 44.4471, Longitude: 26.1104
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

STERLING FLUID SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L.

Str. Eminescu Mihai, 105-107, Bucuresti-Sector 2, Bucuresti, 020073, București
point_of_interestCzytaj więcej

PUROLITE S.R.L.

Str. Eminescu Mihai, 105-107, Bucuresti-Sector 2, Bucuresti, 020073, București
point_of_interestCzytaj więcej

ODONTECH IMPLANT S.R.L.

Str. Eminescu Mihai, 105-107, Bucuresti-Sector 2, Bucuresti, 020073, București
point_of_interestCzytaj więcej

CEF CONSULTING 2000 S.R.L.

Str. Eminescu Mihai, 105-107, Bucuresti-Sector 2, Bucuresti, 020073, București
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy