Kościół w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:05:34

Palatul Patriarhiei

Strada Patriarhiei, București
churchCzytaj więcej

Patriarchal Cathedral of Saints Constantine and Helena

Aleea Dealul Mitropoliei 2, București
churchCzytaj więcej

Biserica Pelerinului - Pangarul Catedralei Patriarhale

Aleea Dealul Mitropoliei 19, București
churchCzytaj więcej

St. Elias Church Rahova

Strada Sfântul Ilie, București
churchCzytaj więcej

"Vlădica din Prund" Church

Bulevardul Regina Maria, București
churchCzytaj więcej

Parohia Bisericii SF. Nicolae Vlădica

Str. Justitiei, 34, Bucuresti-Sector 4, Bucuresti, 40118, București
churchCzytaj więcej

Biserica Sfânta Ecaterina

Strada Sfânta Ecaterina, București
churchCzytaj więcej

Saint Spyridon the New Church

Calea Șerban Vodă 29, București
churchCzytaj więcej

Biserica Slobozia

Bulevardul Dimitrie Cantemir, București
churchCzytaj więcej

Domniţa Bălaşa Church

Strada Sfinții Apostoli 60, București
churchCzytaj więcej

Protoieria Sector IV Capitală

Strada Ion Cucuzel 2, București
churchCzytaj więcej

Baptist Church "Agapia" Bucharest

Strada Crișului Nr.9, Strada Crișului, București
churchCzytaj więcej

Biserica Sfântul Spiridon Vechi

Bulevardul Națiunile Unite 5-7, București
churchCzytaj więcej

Casa Parohiala a Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Strada Vânători 3, București
churchCzytaj więcej

Holy Apostles parish

Strada Sfinții Apostoli 1A, București
churchCzytaj więcej

Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Strada Sfinții Apostoli Nr.1, București
churchCzytaj więcej

Biserica Sfântul Anton

Strada Franceză 33, București
churchCzytaj więcej

Saint Demetrius Church

Strada Sfântul Dumitru 1, București
churchCzytaj więcej

Radu Vodă Monastery

Strada Radu Vodă 24A, București
churchCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy