Rådhus i Braila

Åben kort
Lokal tid:
18:05:59

Primăria Municipiului Brăila

Pta Independentei, 1, Braila, Braila, 810210, Brăila
city_hallLæs mere

Braila City Hall

Bulevardul Independenței 1, Brăila
city_hallLæs mere

Primaria Municipiului Braila - Serviciul impozite si taxe, persoane juridice

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 101, Brăila
city_hallLæs mere

Primaria Municipiului Braila - Serviciul Executari Silite

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 101, Brăila
city_hallLæs mere

Primaria Municipiului Braila - Serviciul Impozitte si Taxe, persoane fizice

Piața Traian 14, Brăila
city_hallLæs mere

📑 Braila alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning