Synagoge i Rumænien

Åben kort
Lokal tid:
13:41:44

Templul Unirea Sfântă

Intrarea Mămulari 3, București
museumLæs mere

The Coral Temple

Strada Sfânta Vineri 9, București
synagogueLæs mere

Old Synagogue Beyth Hornidraş

Calea Moșilor 76, București
synagogueLæs mere

Sinagoga Eisabetheu

Strada Profesor Ion Filibiliu, București
synagogueLæs mere

Sinagoga Eșua Tova

Strada Tache Ionescu 9, București
synagogueLæs mere

Sinagoga Credinţa

Strada Vasile Toneanu 48, București
synagogueLæs mere

Philanthropy Israelite Cemetery Chapel

Bulevardul Ion Mihalache 91-93, București
synagogueLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning