Indkøbscenter i nærheden Magazin Victoria C Popa, Unirea Shopping Center, etaj 2, www.e-încălțăminte.ro

Åben kort
Lokal tid:
11:49:26

Magazin Victoria C Popa, Unirea Shopping Center, etaj 2, www.e-încălțăminte.ro

1, Bulevardul Unirii, 030167, București, Municipiul București, RO România
Kontakter telefon: +40 723 192 923
Internet side: e-incaltaminte.ro
Latitude: 44.428074, Longitude: 26.104298
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Indkøbscenter:

Mall Unirii

Pasajul Unirii, București
shopping_mallLæs mere

Unirea Shopping Center

Bulevardul Unirii 1, București
shopping_mallLæs mere

AnneBeBe - Unirea Shopping Center

Piata Unirii, nr.1 Unirea Shopping Center, etaj 3
shopping_mallLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning