Mad i nærheden Grand Hotel Orient Brăila

Åben kort
Lokal tid:
21:20:15

Grand Hotel Orient Brăila

1, Strada Rubinelor, Brăila, Municipiul Brăila, RO România
Kontakter telefon: +40 239 620 063
Internet side: grandhotelorient.ro
Latitude: 45.269814, Longitude: 27.978366
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Mad:

Banca Comercială Română S.A.

Str. Danubiului, 12, Braila, Braila, Brăila
point_of_interestLæs mere

Middle Schoo 5l Nikos Kazantzakis

Strada Rubinelor 2, Brăila
schoolLæs mere

Middle School Nikos Kazantzakis

Strada Rubinelor 2, Brăila
schoolLæs mere

Astrolog Niculae Liliana

Str. Danubiului, 10, Braila, Braila, Brăila
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning