Punkt af interesse i nærheden Casa Funerară Memoria L

Åben kort
Lokal tid:
06:14:46

Casa Funerară Memoria L

88, Strada Matei Basarab, 030167, București, Municipiul București, RO România
Kontakter telefon: +40 727 552 250
Internet side: www.pompe-funebre-bucuresti.ro
Latitude: 44.430364, Longitude: 26.123753
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Ohio.ro

88 Matei Basarab Str., Bloc L116, Scara C, Apartament 27, Interfon 27, București
travel_agencyLæs mere

KESSEL ROMÂNIA S.R.L.

Str. Matei Basarab, 83, Bucuresti-Sector 3, Bucuresti, 030673, București
point_of_interestLæs mere

AISA PARTNER S.R.L.

Str. Matei Basarab, 88, Bucuresti-Sector 3, Bucuresti, 030675, București
point_of_interestLæs mere

FAIR PLAY IMOBILIARA '97 S.R.L.

Str. Matei Basarab, 88, Bucuresti-Sector 3, Bucuresti, 030675, București
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning