Etablering i nærheden Black Pub București

Åben kort
Lokal tid:
06:12:55

Black Pub București

76, Calea Șerban Vodă, 040213, București, Municipiul București, RO Rumänien
Kontakter telefon: +40 732 663 311
Internet side: www.blackpub.ro
Latitude: 44.4204285, Longitude: 26.1021751
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

Triveto

Calea Șerban Vodă 80, București
veterinary_careLæs mere

NewOvertime

Calea Șerban Vodă 139, București
barLæs mere

MAX 57 TURISM S.R.L.

Cal. Serban Voda, 76-78, Bucuresti-Sector 5, Bucuresti, 040213, București
point_of_interestLæs mere

Spălătoria Germană

Calea Șerban Vodă 76-78, București
laundryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning