Brigada Rutieră Bucureşti in București

Open map
Local time:
21:35:40
Open

🕗 opening times

MondayOpen 24 hours
TuesdayOpen 24 hours
WednesdayOpen 24 hours
ThursdayOpen 24 hours
FridayOpen 24 hours
SaturdayOpen 24 hours
SundayOpen 24 hours
9-15, Strada Logofătul Udriște, 030167, București, Municipiul București, RO Rumänien
Contacts phone: +40 21 323 3030
Website: bpr.politiaromana.ro
Latitude: 44.430941, Longitude: 26.112453
Larger map & directions

Comments 5

 • an ca

  an ca

  ::

  In cazu in care ajungi pe aici indicat ar fii sa iti bagi in porbagaj o saltea si o perna si te inarmezi cu f multa rabdaree :( se sta cu oreeeellee in aceasta locatie :(

 • Maistru Bucatar

  Maistru Bucatar

  ::

  Cand se va interzice virajul la stanga in orase ? Numai asa se descongestioneaza traficul. Este o masura care asteapta sa fie aplicata imediat.

 • Iulian Dinu

  Iulian Dinu

  ::

  Incercari inutile de cateva zile sa imi raspunda cineva la o simpla intrebare. Incep sa inteleg scarba pe care marea majoritate a cetatenilor o au pentru tara asta. #rezist

 • Gabriel Buzoianu

  Gabriel Buzoianu

  ::

  In cartierul meu exista de 10 zile un autoturism abandonat in mijlocul unei intersectii circulate. De 3 ori am incercat sa vorbesc cu cineva de la circulatie sa ridice masina aia. Centralista mereu imi zice ca imi face legatura cu cineva si de fiecare data suna pana se inchide. Ori nu are nimeni chef sa munceasca, ori nu exista politie rutiera decat pentru amenzi in trafic. Batjocura totala in institutiile publice!

 • Razvan Cojocaru

  Razvan Cojocaru

  ::

  Pentru cazier permis / instoric sanctiuni : Ghiseul 7, se elebereaza pe loc Marti-Vineri 9-14:00, Luni 10-18:00. Nicio taxa, cu cerere completata (1 ron la xerox) si original&copie CI si permis.

Nearest Police:

Evidenta populatiei /eliberare CI/Pasapoarte

Strada Matei Basarab, București
policeRead more

Sectia 10 Politie

Strada Valeriu Braniște 7, București
policeRead more

Serviciul de Poliție Metrou

Stația de Metrou Piața Unirii 2, Piața Unirii, București
policeRead more

Section 14 Police

Oitelor, București
policeRead more

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4