Ascar in București

Open map
Local time:
21:34:15
Closed

🕗 opening times

Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
SaturdayClosed
SundayClosed
Strada Vasile Lascăr, 020491, București, Municipiul București, RO România
Contacts phone: +40 720 886 828
Website: www.ascar.ro
Latitude: 44.437255, Longitude: 26.107173
Larger map & directions

Comments 5

 • Cosmin Lepadatu

  Cosmin Lepadatu

  ::

  Recomand! o firma foarte serioasa !

 • Berbece Bogdan

  Berbece Bogdan

  ::

  Am închiriat o maşină de la firma Ascar în luna Noiembrie. Am fost foarte mulţumit de preţ şi de condiţiile oferite. Mulţumesc Ascar!

 • Hei violeta

  Hei violeta

  ::

  Ne aflăm în vacanţă când am apelat la firma Ascar pentru a putea închiria o maşină. Totul a decurs cu bine, suntem foarte mulţumiţi şi o să apelăm din nou la dânşii.

 • Iuliana Alexandra

  Iuliana Alexandra

  ::

  Profesionalismul de care au dat dovadă cei de la Ascar ne-a făcut să apelăm mereu la dânşii când dorim să închiriem o maşină bună.

 • Alexandra Toader

  Alexandra Toader

  ::

  Am rezervat masina din aprilie, le am specificat clar ca vreau clio diesel, in ultima zi imi sunt anuntat ca nu mai au clio diesel si ca imi dau o dacia aceiasi motorizare , le am spus nu si ca vreau clio disesel, mi au confermat ca se rezolva si le am dat ok cand am ridicat masina am descoperit ca masina era un clio dar benzina, la livrare trebuia sa ne vedem la ora 04 - 04:15 dimineata , au ajuns pe la 04:55 la aeroport,unde eu trebuia sa iau un zbor spre milano,pentru 5 minute nu am pierdut avionul FIRMA NESERIOASA SI MINCINOSI!!!

Nearest Car rental:

Avis

Bulevardul Nicolae Bălcescu 4, București
car_rentalRead more

ALIA RENT A CAR

Str. Conta Vasile, 3, Bucuresti-Sector 2, Bucuresti, 20951, București
car_rentalRead more

PRIMA RENT A CAR

Strada Robescu F. Constantin, București
car_rentalRead more

Alia Minibus Rental Bucharest

Strada Demetru I. Dobrescu, București
car_rentalRead more

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4